Woda

Jest to znakomite narzędzie umożliwiające wykonanie przy pomocy komputera wszystkich operacji związanych z rozliczeniem zużycia wody i kosztów jej podgrzania, oraz odbioru/ wywozu nieczystości płynnych.

Jest to znakomite narzędzie umożliwiające wykonanie przy pomocy komputera wszystkich operacji związanych z rozliczeniem zużycia wody i kosztów jej podgrzania, oraz odbioru/ wywozu nieczystości płynnych. Oczywiście, jeśli zachodzi taka potrzeba, oferujemy moduły obsługi innych mediów, np. prądu (wg wskazań liczników) czy gazu (wg wskazań liczników lub wg liczby osób).

Wszystkie operacje wykonuje się przy minimalnym nakładzie pracy, gdyż moduł ten jest zintegrowany z modułem czynszowym, nie ma więc potrzeby prowadzenia odrębnej bazy lokali ani kont księgowych. Cała praca, poza początkowym wprowadzeniem danych o licznikach, sprowadza się do rejestrowania kolejnych odczytów, zmian liczników oraz zmian cen. Należy podkreślić, iż system oferuje elastyczny mechanizm wprowadzania zmian cen oraz stawek podatku VAT, wystawianie faktur VAT za zużycie, rozliczanie okresowe zaliczek na poczet zużycia/podgrzania wody i odprowadzenia ścieków oraz możliwość obciążania lokali wg odczytu wodomierzy z dołu, płatne razem z opłatami eksploatacyjnymi za miesiąc bieżący/następny.

Moduł jest zintegrowany z nowoczesnym systemem inkasenckim opartym o komputery przenośne PSION, umożliwiającym wystawianie faktur za zużycie mediów (np. ciepłej i zimnej wody) bezpośrednio w lokalu. Posiada także mechanizmy wymiany danych o odczytach wodomierzy drogą radiową, zarówno w przypadku, gdy odczytów dokonuje sam podmiot użytkujący system, jak i w przypadku korzystania z pośrednictwa specjalizowanej firmy zewnętrznej.

Podstawowe cechy modułu:

 • pełna historia zmian wodomierzy w lokalu,
 • możliwość prowadzenia ewidencji legalizacji wodomierzy,
 • pełna historia zużyć na każdym wodomierzu oraz opartych na nich obciążeń i rozliczeń,
 • pełna historia zmian cen i stawek podatku VAT,
 • obsługa różnych typów wodomierzy, w tym cyrkulacyjnych,
 • możliwość wystawienia faktury VAT za zużycie po każdym odczycie,
 • rozliczenia okresowe, np. automatyczne rozliczanie zaliczek,
 • obsługa opłat stałych i abonamentów.

Moduł daje również możliwość tworzenia różnorakich zestawień, przykładowo:

 • zestawienia ilościowego zużycia wody na podstawie wykonanych odczytów w układzie lokale / budynki / węzły,
 • analizy zużyć, odczytów i obciążeń dla danego lokalu / zakresu lokali,
 • zawiadomienia i zestawienia z rozliczenia zaliczek,
 • zestawienia lokali, dla których w zadanym okresie nie wykonano odczytów wody (np. lokatorzy notorycznie uchylający się przed dokonaniem odczytu),
 • zestawienie lokali ze zużyciem wody poniżej podanego progu,
 • ilościowe zestawienia wodomierzy na budynkach / nieruchomościach / węzłach,

zestawienia terminów obowiązkowych legalizacji wodomierzy.