ODSETKI

Moduł odsetkowy służy do naliczania i ewidencji odsetek zarówno z tytułu nieterminowego regulowanie zapłat za użytkowanie lokali, zapłat za media i po wyrokach sądowych, jak również za nieterminowe zapłaty należności za faktury wystawione przez rejestr sprzedaży w module FK (rozrachunek z kontrahentami).

Moduł odsetkowy służy do naliczania i ewidencji odsetek zarówno z tytułu nieterminowego regulowanie zapłat za użytkowanie lokali, zapłat za media i po wyrokach sądowych, jak również za nieterminowe zapłaty należności za faktury wystawione przez rejestr sprzedaży w module FK (rozrachunek z kontrahentami). Moduł pozwala użytkownikowi na znaczną swobodę w wyborze sposobu naliczania odsetek, na wygodne zarządzanie wysokością i okresami obowiązujących stóp procentowych, oraz dodatkowo umożliwia definiowanie i administrację grupami składników opłat wchodzących w skład rejestru (np. czynsz, woda, itd.), dla których zestawia się operacje Winien i Ma w celu ustalenia wysokości odsetek.

Ewidencję i windykację odsetek naliczonych można prowadzić w systemie zarówno pozaksięgowo, jak i jawnie przez księgowanie ich na konta rozrachunkowe. Odsetki zapłacone zawsze ewidencjonowane są jawnie w księdze głównej, zgodnie z wymogami prawa (w tym Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Podstawowe cechy modułu:

  • elastyczne definiowanie rejestrów odsetkowych (adekwatnie do rejestrów czynszowych),
  • dowolność definiowania stóp procentowych,
  • prostota naliczania odsetek dla lokali, w tym naliczanie masowe wg zadanych kryteriów,
  • pomocnicze narzędzia odsetkowe (np. kalkulator odsetkowy),
  • zestawienia i analizy operacji na koncie, analizy sald i zapłat odsetek naliczonych oraz upomnienia odsetkowe z możliwością edycji zastawień odsetek dla potrzeb sporządzania pozwów sądowych.