Czynsz

Moduł ten (zwierający w sobie między innymi funkcjonalności dawnego programu CZYNSZ) posiada wiele funkcji niezbędnych przy prowadzeniu rozliczeń lokali. Stanowi on także podstawę użytkowania wielu innych modułów systemu, dostarczając podstawowych danych o obsługiwanych zasobach.

Podstawowe cechy modułu:

 • hierarchiczna ewidencja osiedli, wspólnot, budynków/nieruchomości i lokali,
 • hierarchiczna ewidencja stawek (w tym VAT),
 • możliwość samodzielnego definiowania wielu elementów i słowników, np.: składniki opłat (w tym rozumiane również jako zaliczki),
 • rejestry grupujące opłaty, tak aby można je oddzielnie windykować,
 • typy lokali i ich różne statusy,
 • konta sprzedaży,
 • zestawy parametrów opisujących lokale (np. dowolnie wiele różnych powierzchni oraz innych parametrów, od których naliczać można opłaty),
 • ewidencja dodatków mieszkaniowych
 • ewidencja kont ROR użytkowników lokali (w celu korzystania ze zleceń stałych i poleceń zapłaty),
 • ewidencja użytkowników, właścicieli, najemców i płatników,
 • pełna historia właścicieli, współwłaścicieli, lokatorów oraz najemców,
 • fakturowanie lokali i zestawienia rejestrów sprzedaży VAT,
 • automatyczne naliczanie należnych opłat z tytułu użytkowania lokali, np. wg powierzchni, liczby osób czy innych parametrów na dowolnym poziomie hierarchii (struktury zasobów lokalowych) – w systemie istnieje kilkadziesiąt algorytmów ich obliczania, nowe tworzone są w miarę potrzeb na etapie wdrożenia,
 • możliwość otwarcia dowolnej liczby miesięcy „w przód“.

Moduł zapewnia dużą elastyczność w definiowaniu cen oraz sposobów naliczeń obowiązujących dla każdego z poziomów rozliczeń, generowanie automatycznych bonifikat i zwyżek oraz różnorakie importy i eksporty danych.

Dostarcza on również wiele różnego rodzaju wydruków, z możliwością wyboru grupowania na lokale, budynki, osiedla i inne obiekty (np. węzły mediów). Wymienić tu można dla przykładu:

 • zawiadomienia o wysokości opłat oraz faktury z dowodami wpłat drukowane na specjalnym papierze, zawierającym druki obowiązujące w bankach, wraz z kodami kreskowymi,
 • umowy dot. obciążeń lokali i najmu wg własnego szablonu,
 • analizy konta lokalu za okres i wg wybranego rejestru,
 • wydruk ROR z obciążeniami dla banków dłużników,
 • wydruki monitów (użytkownik może sam przygotować szablon monitu) w wybranych zakresach zasobów,
 • zestawienie sprzedaży wg składników i rejestrów z możliwością grupowania na lokale, budynki, osiedla, węzły itp.,
 • wiele kontrolnych wydruków zasobów i ich parametrów (budynków, lokali, stawek, itd.),
 • wykaz obowiązujących dodatków mieszkaniowych,
 • analizy stanu zaległości, odsetek i spraw sądowych dla lokali,
 • opisowa ewidencja dowolnych zdarzeń w lokalach (np. wygaśnięcie umowy najmu).